اوكه بدون اذنش حتّی برگی از درخت نمی افتد

صبور باش

آرى باز هم صبر كن

 

آنچه برايت پيش می آيد 

وآنچه برايت رقم می خورد

 

به دست بزرگترين

نويسنده ی عالم ثبت شده

 

اوكه بدون اذنش

حتّی برگی از درخت نمی افتد


برچسب ها : ,,,,